Kallelse till årsstämma i Sweden-India Business Council den 30 maj 2017.
Notice to attend the Annual General Meeting of the Sweden-Indian Business Council on May 30, 2017.
Plats/Venue: Synch Law, Birger Jarlsgatan 7, Stockholm.
Tidpunkt/Time: 30 maj 2017 13.00 – 14.00 / 30 May 2017 at 13.00-14.00 hrs.

Förslag till dagordning/ Proposed Agenda

1. Val av ordförande på stämman
Election of Chairman of the Meeting

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list

3. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare
Election of one or two people to verify the minutes and one person to hold the minutes.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the Meeting has been duly convened

5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Presentation of the Annual Report and the Auditor’s Report

6. Beslut om
Resolution regarding

(a.) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
adoption of the profit and loss statement and the Balance Sheet

(b.) disposition beträffande föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen
disposition of the association´s loss according to the adopted Balance Sheet

(c.) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och generalsekreteraren
discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Secretary General

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelsen och
revisorerna
Determination of the number of members of the Board of Directors and determination of the
remuneration to be paid to the members of the Board of Directors and Auditors

8. Val av styrelseledamöter och revisorer
Election of members of the Board of Directors and Auditors

9. Behandling av annat ärende som angivits i kallelsen.
Other matters that have been pre-notified in the Notice to Attend the General Meeting

10. Stämmans avslutande
Closing of the Meeting